Wat is de rol van Dorpsbelangen bij dit project?

Een volgende vraag is wat de rol en de positie van Dorpsbelangen is bij dit project. Moet het nieuwe vuilnisophaalsysteem met Dorpsbelangen worden overleg en wanneer? Is het overleg met de plaatselijke energiecoöperatie van zo’n groot belang dat je daar Dorpsbelangen bij inschakelt?     

Veel hangt uiteraard af van de status van Dorpsbelangen in het dorp. Welke relatie heb je met ze en kun je inschatten welk deel van het dorp ze vertegenwoordigen? En wat betekent dat voor dit project?     

De grondregel is: treed in contact met zoveel mogelijk groepen binnen het dorp – van Dorpsbelangen tot belanghebbenden en belangstellenden. De dorpencoördinator speelt daarin een cruciale rol omdat die – als het goed is – weet wat de verhoudingen zijn in het dorp en of Dorpsbelangen de ogen, oren en stem van het dorp is.

Bijvoorbeeld in:

Noordhorn

Vlak voor een gemeentelijke herindeling in 2018 bood de toenmalige gemeente Zuidhorn de dorpen aan om een dorpsmanifest op te stellen waarin hun plannen en wensen voor de toekomst werden geformuleerd, met ondersteuning van Groninger Dorpen. De regie was in handen van de plaatselijke dorpsbelangenverenigingen. Zo hield de Vereniging van Dorpsbelangen Noordhorn een bijeenkomst waar alle inwoners werd gevraagd input te leveren voor deze nieuwe dorpsvisie. De huidige situatie werd geanalyseerd, de kwetsbaarheden van het dorp benoemd, bijvoorbeeld op het gebied van cultuurhistorisch en natuurlijk erfgoed.

Uiteindelijk mondde dit uit in een toekomstvisie die nog steeds leidend is voor het dorp Noordhorn – mede doordat Dorpsbelangen het dorp wist te mobliseren in het nadenken over de toekomst.

Wat is leefbaarheid?

Het begrip ‘leefbaarheid’ duikt in vrijwel alle rapporten en toekomstvisie over Groningse dorpen op. Maar wat houdt het in? Vijf hoofdfactoren beïnvloeden de mate waarin een dorpsbewoner de situatie in zijn dorp 'leefbaar' vindt.

  • Woonklimaat. Hoe ervaart de inwoner het wonen – in en om het huis, in en om het dorp? 
  • Sociaal klimaat. Hoe ervaart de inwoner de manier waarop de bewoners en groepen dorpsbewoners met elkaar omgaan? Zijn er voldoende verenigingen? Hoe verbonden voelen ze zich met het dorp?
  • Verzorging. Zijn er voldoende voorzieningen in de buurt? Winkels, scholen, een gezondheidscentrum, een kerk, een café, openbaar vervoer?
  • Bestaanszekerheid. Hebben inwoners genoeg mogelijkheden om een inkomen te genereren? Zijn er geen bedreigingen in de buurt voor hen en voor het dorp?
  • Bestuurlijk klimaat. Ervaren bewoners de zorg, de maatregelen en de manier van omgang van de gemeente, de provincie, en andere overheidsinstanties als positief? Hebben ze het gevoel dat er naar hen als burger wordt geluisterd?