Heeft de gemeente ook plannen of visies rond dit thema?

Je initiatief om je buurt, dorp of gebied te verbeteren raakt vaak aan grotere zienswijzen, structuren en schema’s, zoals gebiedsvisies en de toekomstplannen van gemeentes, waterschappen, de provincie en andere overkoepelende instanties. Niet elk initiatief zal met dat soort organisaties en plannen te maken krijgen maar een groot deel wel. Hoe kun je te weten komen met welke plannen en visies je allemaal te maken zult krijgen bij dit initiatief?

Ga daarvoor – zoals vaker gezegd – in gesprek met de dorpencoördinator /gebiedsregisseurs later eventueel met gemeente-ambtenaren en de wethouder. Je hebt namelijk een overzicht nodig van de belangrijkste spelers, plannen en visies waar je dorpsinitiatief mee te maken krijgt. Bedenk daarbij met welke instanties en instellingen jullie allemaal in de nabije toekomst te maken zullen krijgen als je je initiatief verder gaat ontwikkelen tot een project. Wie is al bezig op dit terrein en met dit thema? Van wie zul je toestemming moeten krijgen om je project uit te voeren? Welk instituut deelt de lakens uit op dit terrein? Bij wie kun je financiële ondersteuning vragen? Welke instelling is de spil in het netwerk?

Bijvoorbeeld in:

Middag-Humsterland

Hoe zorg je voor een goede economische en social-culturele ontwikkeling, terwijl je de bestaande landschappelijke cultuurhistorische karakteristieken van het gebied zoveel mogelijk wilt behouden en versterken? Deze vraag stond centraal bij het schrijven van een toekomstvisie voor Middag-Humsterland in 2016 en 2017. Inwoners van het gebied werkten de verschillende onderwerpen uit, samen met de Gebiedscoöperatie Westerkwartier en uiteindelijk resulteerde dit in een lijvig document dat als leidraad en richtsnoer geldt bij de ontwikkeling en het behoud van dit gebied.

Uiteindelijk werd afgesproken dat inwoners, ondernemers, verenigingen, stichtingen en andere betrokken zich verenigen om de toekomstige ontwikkelingen, zoals neergelegd in de toekomstvisie, vorm te geven en in de gaten te houden, samen met de gemeente en de Gebiedscoöperatie Westerkwartier. De gemeente hield toezicht en stelde vijftigduizend euro ter beschikking als startkapitaal.

Dorpencoördinator of gebiedsregisseur: schakel tussen dorp en gemeente

Een aantal Groningse gemeentes heeft een dorpencoördinator aangesteld: een medewerker die zich op een of meer dorpen richt en het gemeentelijk apparaat rechtstreeks verbindt met de inwoners. Daardoor hoeven dorpsbewoners niet allerlei loketten langs, maar kunnen ze voor initiatieven eerst bij de coördinator terecht. Een dorpencoördinator moet daarvoor goede ingangen hebben in de dorpen, als in het gemeentelijk apparaat en moet initiatieven kunnen nemen voor vergaderingen en meetings. Normaliter worden wat grotere initiatieven naar de gebiedsregisseur gesluisd. Die hebben verschillende dorpen of stadswijken onder hun hoede, weten wat er speelt, en zijn in principe het eerste aanspreekpunt voor dorpsbewoners en hun initiatieven. De belangrijkste taken van de dorpencoördinator zijn:

  • verantwoordelijkheid voor de coördinatie tussen college/gemeenteraad en dorpsbelangbesturen;
  • organiseren en bijwonen van bestuurlijk overleg tussen college en de dorpsbelang-besturen en zorgen voor de afhandeling. Daarnaast de organisatie van een jaarlijks plenair overleg tussen college en dorpsbelangbesturen;
  • het betrekken van de dorpsbelangbesturen bij gemeentelijke plannen;
  • overleg en terugkoppeling met portefeuillehouders, leidinggevenden, overige collega’s en dorpsbelangbesturen;
  • maken van beleidsvoorstellen, gericht op de optimalisering van de communicatie tussen dorpsbelangen en gemeentebestuur;
  • afhandeling van de jaarlijkse financiële vergoeding aan dorpsbelangbesturen;
  • aanspreekpunt voor de dorpsbelangbesturen.