Wie zou dit binnen de gemeentelijke organisatie kunnen oppakken?

In sommige gemeentes is er inmiddels een standaardroute ontstaan om met Dorpsbelangen en andere actieve dorpelingen om te gaan als deze initiatieven ontplooien of een plan ontwikkelen. In andere gemeentes is daar nog geen vaste route voor, ook al omdat het om zulke verschillende plannen en initiatieven gaat. Wat is de beste route binnen de gemeentelijke organisatie?     

Het maakt veel uit wat de reikwijdte van zo’n dorpsproject en de vraag van dorpsbewoners is: als het alleen om subsidie of een vergunning gaat, kunnen de initiatiefnemers rechtstreeks met de desbetreffende medewerker overleggen. In andere gevallen is het in ieder goed om er een dorpencoördinator of gebiedsregisseur bij te betrekken.     

Als het om een iets groter of complexer initiatief gaat, organiseer dan – na de vorige stappen te hebben doorlopen – een integraal startoverleg tussen vertegenwoordigers van Dorpsbelangen en de ambtenaren uit verschillende beleidsvelden, zodat deze laatste met de bestuurders en initiatiefnemers mee kunnen denken en de juiste vragen kunnen stellen. Deze vragen zouden zoveel mogelijk vanuit een open en onderzoekende houding moeten worden gesteld en eerder uit moeten gaan van mogelijkheden dan van beperkingen.     

Centrale persoon in dit overleg is uiteraard de dorpencoördinator of gebiedsregisseur. Die vormt immers de schakel tussen dorpsbewoners en het gemeentelijke apparaat en kan zo’n vergadering vanuit eerder opgedane kennis en ervaring organiseren. Als het meteen duidelijk is dat er ook andere instanties aan tafel moeten schuiven, leg dit dan voor aan de gemeentemedewerkers en aan Dorpsbelangen. Het kan veel tijd en energie schelen als je alvast de juiste personen en instanties aan laat schuiven.     

Maak duidelijk aan de bestuurders van Dorpsbelangen wat er van dit overleg kan worden verwacht en wat de rol van eenieder zou moeten zijn.

Bijvoorbeeld in:

Onderdendam

In Onderdendam werd bijvoorbeeld in 2013 naar aanleiding van de bevings- en versterkingsperikelen de werkgroep Houd Onderdendam Overeind! opgericht, die daarna onder de vleugels van Dorpsbelangen belandde. De groep verzamelde via brede dorpsgesprekken de belangrijkste zorgen en ideeën van de dorpelingen, organiseerde een enquête en dorpsvergaderingen en wist zo met Dorpsbelangen een nieuwe dorpstoekomstvisie samen te stellen: Onderdendam Zoo!.

In augustus 2016 werd dit plan gepresenteerd aan de bevolking, de gemeenteraad en de Nationale Coördinator Groningen, waarna delen ervan werden gerealiseerd, samen met bouwkundige experts. Tweedekamerleden kwamen kijken en Onderdendam werd landelijk nieuws.

In dit geval waren het de initiatiefnemers zelf die het heft in handen namen en met diverse experts om de tafel gingen zitten, maar in veel andere gevallen zul je als gemeente deze rol op je moeten nemen. Gemeentemedewerkers weten immers vaak veel beter dan dorpsbewoners en bestuursleden van Dorpsbelangen welke ambtenaren hier hun bijdrage aan kunnen leveren en welke organisaties, instanties, regelingen en valkuilen er zijn. Plaats de juiste mensen bij elkaar en je kunt meteen de eerste stappen zetten.

Fasen van het beleidsproces

Image

Beleidsproces gemeente