Landschapsplan Den Horn kwam tot stand door samenwerking dorpsbewoners, boeren en gemeente

Den Horn Plaatsnaambord

In de zomer van 2020 liet het dorp Den Horn, onder leiding van de Vereniging Dorpsbelangen, een landschapsplan opstellen door landschapsarchitect Henk van Blerck. Bedoeling daarvan was het landschap en de leefbaarheid in en rondom het dorp te verbeteren. Dorpsbewoners, boeren en betrokkenen stelden een gezamenlijke visie op voor het cultuurhistorische landschap in het Westerkwartier. Inwoners en boeren werkten hierbij samen met de gemeente. Informatieavonden over het landschapsplan werden enthousiast bezocht en diverse ideeën werden opgehaald, onder andere over het creëren van inkijkjes naar het verleden, het vergroten van de biodiversiteit, recreatieplekken en het verbeteren van de veiligheid van wegen. 

Voor het landschapsplan was een duidelijke aanleiding: de snelle veranderingen van het landschap in dit deel van het Westerkwartier. Dorpsbelangenvoorzitter Jori Wolf: ‘Op dit moment hebben we al te maken met de spoorverdubbeling van de verbinding Groningen – Leeuwarden, de aanleg van de nieuwe 380 kV- hoogspanningsverbinding van Eemshaven naar Vierverlaten en de dreiging van een extra autoverbinding tussen de A7 en de Friesestraatweg. Projecten met een grote invloed op het landschap, onze leefomgeving. Door zelf een landschapsplan op te stellen, willen we als bewoners van dit gebied een visie hebben om onze leefomgeving, op de overgang van stad naar Westerkwartier,  juist aantrekkelijker te maken.’ 

Ideeën bleken er genoeg te zijn: van het aanleggen van bloemrijke bermen en een laarzenpad bij het Aduarderdiep tot een fietspad naar Oostwold, aansluitend op een nog aan te leggen fietspad tussen Zuidhorn en Leek. Dorpsbelangen Den Horn won vijfentwintigduizend euro voor het plan ‘Heel Den Horn zoemt’ na een pitch bij de provincie Groningen, zodat een deel van de plannen kon worden uitgevoerd. Op 30 april 2022 zaaiden tientallen bewoners en boeren van het dorp Den Horn een ‘streekeigen’ en insectvriendelijk bloemenmengsel in privétuinen, weilanden, stroken en bermen. 

Voorzitter Jori Wolf zocht in het project vroeg ambtelijke ondersteuning vanuit de gemeente. Die steun had Dorpsbelangen nodig om subsidies binnen te halen en fondsen aan te spreken voor financiële bijdrages. Wolf: ‘Den Horn biedt zich aan om een pilotdorp te worden waar de gemeente Westerkwartier zijn plannen voor een leefbaarheid en een mooi platteland kan testen en realiseren.’